เครื่องมือวัดด้านงานซ่อมบำรุงรักษา  
     
     
     
     
Portaflow 330
เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวในท่อชนิดเคลื่อนย้าย
โดยหลักการ Transit Time Ultrasonic 
สามารถใช้วัด
ปริมาณการไหลของของเหลวในท่อได้ 
โดยไม่ต้องตัดต่อท่อ

 
testo 876 กล้องถ่ายภาพความร้อน
สำหรับงานทางด้านการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องจักร  
ฉนวนความร้อน งานด้านการตรวจาสอบพลังงาน เพื่อ
ป้องกันความเสียหาย  การวางแผนการซ่อมบำรุงก่อน
ผลิตภัณฑ์ testo ประเทศเยอรมันนี

     
     
Acoustic camera
กล้องตรวจวัดหาแหล่งกำเนิดของเสียง เพื่อแสดงหาวัตถุ
หรือพื้นที่ก่อให้เกิดแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งจะแสดงเป็นวีดีโอ  
มีประสิทธิภาพในการค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะสำหรับ
การทำโครงการลดมลพิษทางเสียง
 
Wohler Vis 240
กล้องตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบภายในท่อ การผลิตเครื่องจักร
การควบคุมคุณภาพและกระบวนการตรวจสอบต่างๆ
การตรวจสอบอาคารและงานความปลอดภัย

     
     
   
   
     
     
   

 

 

 

 

Visitors: 78,943